Inriktningar

Hur kan jag hjälpa till?

Barn och föräldrar


Barn kan ha svårt att reglera sina känslor. Vilket ofta kan leda till svårighet i socialt samspel med andra. Ibland kan barn hamna i ängslan, oro och nedstämdhet.
Ibland kan barnet ha upplevt svåra saker och händelser som det behöver hjälp med att bearbeta. Du som förälder är den viktigaste personen för ditt barn. Ibland kan både barn och föräldrar behöva hjälp med att förstå både barnet och sig själv i relation till barnet.
MBT-C är en behandlingsmetod där både barnet och föräldern går i parallella samtal utifrån barnets beskrivna svårigheter, för att tillsammans hjälpa barnet upp på sin utvecklingbana igen. Mentalisering är förmågan "att se själv utifrån och andra inifrån". Det handlar om att reflektera över sina egna och andras tankar, känslor och intentioner. Mentaliserad baserad terapi syftar till att öka förståelsen för sina egna och andras känslor och tankar, samt hur dessa påverkar ens egna och andras handlingar.

Ungdomar


Som ungdom har man ofta många funderingar kring sig själv, sin kropp och vem man är, vilket kan göra att självkänsla och självförtroende kan vackla periodvis. Sociala relationer och vänskaper kan också komma att förändras under den här tiden. Ungdomen kan vara en tuff men formativ tid då man som tonåring håller på att utvecklas och vill mot självbestämmande, bli en egen person. Att man funderar, känner sig låg ibland, har ångest och känner sig allmänt vilsen är normalt. Men ibland kan det bli mer än så.

Vuxna


Korttidsterapi

Psykoterapi

Rådgivande samtal

Parsamtal


Det finns många olika anledningar till att söka individuell psykoterapi.Du kan få stöd i att öka din förmåga att hantera och reglera dina relationer likväl dina känslor, tankar och beteenden. Samtalen syftar många gånger till att minska intensiteten i det smärtsamma, få insikt och förståelse samt avlasta.Utredning och handledning


  • Barnpsykologisk-utredning
  • Neuropsykiatriska basutredningar 
  • Klientcentrerad handledning 


Tystnadsplikt?

Ja, leg. psykologer och leg. psykoterapeuter lyder under sekretesslagen och har tystnadsplikt.


Vi lyder under hälso- och sjukvårdslagen vilket bl.a. innebär att vi följer Socialstyrelsens riktlinjer för journalföring och kvalitetssäkring.

unsplash